२०७४-०१-१०

 

 

एम.एड. प्रथम सेमेस्टरमा भर्ना हुने सूचना

 

शिक्षाशास्त्र केन्द्रीय विभाग, कीर्तिपुरमा सेमेस्टर प्रणाली अन्तर्गत २०७३/०७४ को शैक्षिक सत्रमा एम.एड. प्रथम सेमेस्टरमा भर्नाको लागि आवेदन दिएका २०७४/०१/०४ मा सम्पन्न प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको छ | प्रकाशित नामावलीमा नाम भएका विद्यार्थीहरुले २०७४/०१/१७ गते सम्म रित पुरयाई भर्ना हुन् सूचित गरिन्छ | जनसंख्या शिक्षा विषयको भर्ना सम्बन्धी सूचना विभागले नै प्रकाशित गर्नेछ |

 

भर्ना शुल्क निम्नानुसार लाग्नेछ:

क) अंग्रेजी शिक्षा, नेपाली शिक्षा, गणित शिक्षा, इतिहास शिक्षा, राजनीतिशास्त्र शिक्षा, भूगोल शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, अर्थशास्त्र शिक्षा, पाठ्यक्रम र इपियम............... रु. ११,५००/-

ख) विज्ञान शिक्षा..........................................................................रु. १७,१५०/-

ग) शारीरिक शिक्षा.......................................................................रु. १३,८५०/-

घ) आइ.सी.टि .............................................................................रु. ३०,९००/-

ड.) बि.आ.शिक्षा,......................................................................... रु. १२,८५०/-

 

१. भर्ना हुने चाहने विद्यार्थीहरुले शिक्षा शास्त्र केन्द्रीय विभागको ने.बै.लि. किर्तिपुर स्थित च.हि.न. १६७७ मा माथि उल्लेखित विषय अनुसार लाग्ने रकम बुझाएको भौचर ल्याई लेखा शाखा ५८ न. मा बुझाई रसिद लिई सो रसिद कोठा न. ५८ मा देखाई भर्ना फारम र परिचयपत्रको फारम भर्ने |

२. आवेदनको समयमा कवुलियत गरी फारम दर्ता गराउनेहरुले वाँकी कागजात अनिवार्य रुपमा बुझाउनु पर्ने छ |

३. अन्य थप जानकारिका लागि विभागमा सम्पर्क राख्न जानकारी गराइन्छ |

बोधार्थ

१. लेखा शाखा, शिक्षाशास्त्र केन्द्रीय विभाग

२. परीक्षा शाखा, शिक्षाशास्त्र केन्द्रीय विभाग

 

....................................

     प्रा.कृष्ण प्रसाद आचार्य

                  प्रमुख