एम.एड. प्रथम सेमेस्टरको मौका परिक्षा (Chance Exam) मिति २०७४-०१-२५ देखि २०७४-०१-२८ गते सम्म हुने कुरा सम्बन्धित सबै लाई जानकारी गराइन्छ |

परिक्षा समय : विहान ८:०० देखि ११:००  वजे सम्म