एम.एड. प्रथम सेमेस्टरको General Orientation Programme मिति २०७४-०२-०८  गते दिनको १:०० बजे हुने कुरा सम्बन्धित सब लाई जानकारी गराईन्छ |

स्थान : शिक्षाशास्त्र केन्द्रीय विभाग

अडीटोरियम हल